Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Mijn-Recht.nl; Kamer van Koophandel nr. 57687846

1

Mijn-Recht is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen alsmede de fiscale praktijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57687846.

 

2

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Mijn-Recht, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Mijn-Recht werkzaam zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Mijn-Recht aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

3

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mijn-Recht als zodanig. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de bovengenoemde artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mijn-Recht, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever.

 

4

Het staat Mijn-Recht vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door zijn aan te wijzen personeelsleden van Mijn-Recht te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

 

5

Mijn-Recht zal bij de uitvoering van de zijn verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door zijn in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Mijn-Recht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Mijn-Recht.

 

6

Indien de uitvoering van een opdracht door Mijn-Recht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Mijn-Recht wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Mijn-Recht komt.

 

7

De aansprakelijkheid van Mijn-Recht en van al degenen die voor de Mijn-Recht werkzaam zijn en werkzaam zijn geweest, is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Mijn-Recht in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens Mijn-Recht heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze pretense aanspraak jegens Mijn-Recht schriftelijk aan Mijn-Recht mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens Mijn-Recht een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Mijn-Recht aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen. Mijn-Recht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Mijn-Recht gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet of grove schuld van (leden) van Mijn-Recht en/of haar werknemers. Indien de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever mee brengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Mijn-Recht verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Mijn-Recht aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is Mijn-Recht niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

 

8

Mijn-Recht is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 5, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Mijn-Recht voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

 

9

Betaling van declaraties van Mijn-Recht dient, zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is Mijn-Recht gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Mijn-Recht verschuldigd is. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is opdrachtgever in verzuim en over het declaratiebedrag de wettelijke (handels) rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, alsmede incassokosten, zulks met een minimum van € 40,–. Alle buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 

10

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld.

 

11

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Midden-Nederland. Indien Mijn-Recht als eisende partij optreedt, is hij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.

 

12

Mijn-Recht heeft het recht het door zijn gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Mijn-Recht enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 14e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding. Mijn-Recht brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en waarbij met een minimum van 6 minuten als eenheid wordt gerekend, een forfaitaire vergoeding van 6% voor kantoorkosten van toepassing is (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. Mijn-Recht is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen.

 

13

Bij niet of niet tijdige betaling van maand declaraties en/of voorschot declaraties is Mijn-Recht gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, in welk geval de advocaat niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

 

14

Mijn-Recht archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de sluitingsdatum. Daarna zal Mijn-Recht het dossier vernietigen zonder nadere aankondiging.

 

15

In geval van een klacht over de dienstverlening door een bij Mijn-Recht aangesloten advocaat kan de opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van Mijn-Recht: www.mijn-recht.nl of diens andere websites.